Αξιολόγηση Μαθητών

Με τον όρο αξιολόγηση των μαθητών εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει το σχολείο.Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος και η ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων για την έκβαση των προσπαθειών τους. Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο μας:

Ελέγχει το βαθμό κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων καταγράφοντας την επίδοση των μαθητών.

Καλύπτει στοιχεία της συνολικής παρουσίας τους στο σχολείο, όπως την προσπάθεια, τη συμμετοχή, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία με συμμαθητές κ.α.

Επιπλέον, με την αξιολόγηση, εκτιμώνται ορισμένα στοιχεία, όπως:

  • Η συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη
  • Η φαντασία και η δημιουργικότητα -
  • Η γλωσσική έκφραση, η ακρίβεια στο λόγο και η χρήση επιχειρημάτων
  • Η διάθεση για αναζήτηση και μεθοδικότητα
  • Ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης
  • Η συνεργασία με τους συμμαθητές

Οι προσδοκίες από τους στόχους και από τα στοιχεία αυτά είναι ανάλογες με την ηλικία, την τάξη και την ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή. Προσπαθούμε η αξιολόγηση να γίνεται με σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή, με ευαισθησία, διακριτικότητα και λεπτότητα, ώστε να μην καταντά καταδικαστική επίκριση και στιγματισμός.

Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μας στηριζόμενοι στα δεδομένα της αξιολόγησης των μαθητών όπως περιγράφονται πιο πάνω, αναπροσαρμόζουν τους στόχους του μαθήματός τους, προσανατολίζουν τη βοήθεια τους στους μαθητές, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα, αλλά και ενισχύοντας τις προσπάθειές τους. Σε συνεδρίαση των καθηγητών κάθε τμήματος συζητούνται οι όποιες διορθωτικές κινήσεις κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο των παιδιών.

Για να αξιολογήσουμε χρησιμοποιούμε την καθημερινό προφορικό έλεγχο, τις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες των μαθητών στο σπίτι.

Ειδικά οι εργασίες στο σπίτι έχουν και διδακτική και παιδαγωγική αξία. Βοηθούν το παιδί να συνδυάσει δημιουργικά τις γνώσεις του όχι μόνο σε ένα μάθημα, ούτε μόνο σε ένα κεφάλαιο, ανατρέχοντας σε πηγές πληροφόρησης κλασσικές ή σύγχρονες (βιβλιοθήκη, εγκυκλοπαίδειες, Internet κ.τ.λ.)