loader image
logo-ekpaideutiria-nea-paideia

Κανονισμός λειτουργίας

Περιεχόμενα

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

3. ΜΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4. ΦΟΙΤΗΣΗ

5. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
2. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
3. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
4. ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
5. ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
7. ΠΟΙΝΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχολείο μας στοχεύει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των μαθητών μέσω:

 Παροχής στέρεης γνώσης.

 Ανάπτυξης κριτικής, ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης.

 Ενθάρρυνσης της συλλογικής προσπάθειας, ομαδικότητας και συνεργασίας.

 Τεχνικών διά βίου μάθησης, καλλιέργεια φιλομάθειας.

 Σεβασμού στην εθνική κληρονομιά και παράδοση, σεβασμό σε άλλους
πολιτισμούς.

 Ευαισθητοποίησης σε θέματα οικολογίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

 Παροχής γνώσεων και καλλιέργεια αρχών και δεξιοτήτων, ώστε να γίνουν
ενεργοί πολίτες με οικουμενική συνείδηση καθώς και ισορροπημένοι και
ευτυχισμένοι άνθρωποι.

Η τήρηση του εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 4962/2020.
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ένα καλό
παιδαγωγικό κλίμα και να πραγματοποιείται ανενόχλητα και αποτελεσματικά το
έργο του Σχολείου.
Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια,
κατανομή ρόλων και ευθυνών. Έτσι, με τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού
λειτουργίας επιδιώκεται ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
όλων των φορέων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας.

Η γνώση και η τήρηση του κανονισμού από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς
και συνεργάτες, θα συμβάλει στην εξάλειψη δυσμενών συνθηκών και
ανεπιθύμητων φαινομένων που αντιστρατεύονται την ομαλή λειτουργία του Εκπαιδευτηρίου.

Το σχολείο είναι ένας χώρος δουλειάς και ευχάριστων δράσεων, στον οποίο συμβιώνει και εργάζεται πλήθος ατόμων. Συνεπώς, η αποδοχή και η τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας είναι απαραίτητη προκειμένου να συνυπάρχουμε με πνεύμα συνεργασίας, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα των άλλων, με ευγένεια, υπευθυνότητα και
αλληλεγγύη προς τους συνεργάτες και συμμαθητές μας.

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους καθώς και οι αργίες όλων των
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους
και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το σχολικό έτος για όλα τα σχολεία αρχίζει
την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό
έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει για το Γυμνάσιο και το Λύκειο στις 30
Ιουνίου.
Τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής τους καθορίζονται με
σχετική υπουργική απόφαση.
Σημείωση: Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των μαθημάτων από το
Υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και οι μαθητές ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου χωρίζεται
στις ακόλουθες περιόδους:
Γυμνάσιο
α) Α ́ Τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου
β) Β ́ Τετράμηνο: από 21 Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου
Λύκειο
α) Α ́ Τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου
β) Β ́ Τετράμηνο: από 21 Ιανουαρίου έως μέσα Μαΐου

α. Να υποβάλλουν δήλωση επανεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται σε ειδική Εγκύκλιο του Σχολείου, η οποία αποστέλλεται
στους γονείς το μήνα Μάρτιο.
β. Να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους από την 1η έως την 15η Μαΐου.
Για την εγγραφή νέων μαθητών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Οι Γονείς καταθέτουν στη Γραμματεία του Σχολείου αίτηση ενδιαφέροντος για
εγγραφή του υποψηφίου μαθητή.
β. Πραγματοποιείται η ενημέρωση του Γονέα για τη λειτουργία του Σχολείου.
γ. Ακολουθεί συνάντηση γνωριμίας του υποψηφίου μαθητή με τον Διευθυντή των
σχολείων και πραγματοποιείται αξιολόγηση του μαθητή μέσω συμπλήρωσης
ερωτηματολογίου γνωριμίας και γραπτού test στα Νέα Ελληνικά και στα
Μαθηματικά. Το ερωτηματολόγιο γνωριμίας σχολιάζεται από τη Σχολική
Ψυχολόγο και το γραπτό test αξιολογείται από τους διδάσκοντες ειδικότητας.
δ. Ο υποψήφιος μαθητής για να γίνει δεκτός πρέπει να υπάρχουν κενές θέσεις, να
είναι δυνατή η μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο, εάν αυτό επιλέξουν οι γονείς
του και να λάβουν οι γονείς σχετική ειδοποίηση.
ε. Αφού ειδοποιηθούν οι γονείς ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός οφείλουν
να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του, καταθέτοντας στη Γραμματεία του Σχολείου
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστικοποιηθεί η εγγραφή των
παλαιών μαθητών από την 1η έως την15η Μαΐου, το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα
να διαθέσει τις θέσεις των μη εγγεγραμμένων σε νέους μαθητές.
2. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εγγραφή των νέων μαθητών μέσα σε
10 ημέρες από τότε που θα ειδοποιηθούν ότι έγιναν δεκτοί, το Σχολείο διατηρεί
το δικαίωμα να διαθέσει τις κενές θέσεις σε άλλους μαθητές.

α. Να υποβάλλουν δήλωση επανεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται σε ειδική Εγκύκλιο του Σχολείου, η οποία αποστέλλεται
στους γονείς το μήνα Μάρτιο.
β. Να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους από την 1η έως την 15η Μαΐου.
Για την εγγραφή νέων μαθητών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Οι Γονείς καταθέτουν στη Γραμματεία του Σχολείου αίτηση ενδιαφέροντος για
εγγραφή του υποψηφίου μαθητή.
β. Πραγματοποιείται η ενημέρωση του Γονέα για τη λειτουργία του Σχολείου.
γ. Ακολουθεί συνάντηση γνωριμίας του υποψηφίου μαθητή με τον Διευθυντή των
σχολείων και πραγματοποιείται αξιολόγηση του μαθητή μέσω συμπλήρωσης
ερωτηματολογίου γνωριμίας και γραπτού test στα Νέα Ελληνικά και στα
Μαθηματικά. Το ερωτηματολόγιο γνωριμίας σχολιάζεται από τη Σχολική
Ψυχολόγο και το γραπτό test αξιολογείται από τους διδάσκοντες ειδικότητας.
δ. Ο υποψήφιος μαθητής για να γίνει δεκτός πρέπει να υπάρχουν κενές θέσεις, να
είναι δυνατή η μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο, εάν αυτό επιλέξουν οι γονείς
του και να λάβουν οι γονείς σχετική ειδοποίηση.
ε. Αφού ειδοποιηθούν οι γονείς ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός οφείλουν
να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του, καταθέτοντας στη Γραμματεία του Σχολείου
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστικοποιηθεί η εγγραφή των
παλαιών μαθητών από την 1η έως την15η Μαΐου, το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα
να διαθέσει τις θέσεις των μη εγγεγραμμένων σε νέους μαθητές.
2. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εγγραφή των νέων μαθητών μέσα σε
10 ημέρες από τότε που θα ειδοποιηθούν ότι έγιναν δεκτοί, το Σχολείο διατηρεί
το δικαίωμα να διαθέσει τις κενές θέσεις σε άλλους μαθητές.

1. Ως προς το θέμα της φοίτησης των μαθητών – τριών ισχύουν τα εξής:
α.Οι απουσίες κάθε μαθητή σημειώνονται στο απουσιολόγιο της τάξης και στη
συνέχεια καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα My – School, μία απουσία για
κάθε διδακτική ώρα.
β. Στο τέλος του διδακτικού έτους οι απουσίες αθροίζονται και προκύπτει ο
χαρακτηρισμός της φοίτησης του μαθητή σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία.
γ. Οι κηδεμόνες των παιδιών ενημερώνονται για κάθε ημερήσια απουσία των
παιδιών τους με τηλεφώνημα. Σε περίπτωση που μαθητής  τρια έχει απουσιάσει
τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά
απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί
άμεσα με τους γονείς/ κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (
mail) και πληροφορείται τον λόγο των απουσιών.
2. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης στην τάξη, ο μαθητής αναφέρει στη
Διεύθυνση την αιτία της καθυστέρησης και με ειδικό σημείωμα μπαίνει στην τάξη.
Η κατ ́ επανάληψη αδικαιολόγητη καθυστέρηση του μαθητή τριας κατά την
προσέλευση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και ενημερώνεται ο
γονέας.

Στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας λόγω έκτακτης
ανάγκης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρακολουθούν το εξ
αποστάσεως παρεχόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Επίσης, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά
αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
τμήμα/ τμήματα του Σχολείου, το Σχολείο μας θα παρέχει σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/ τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν
αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο
και βιβλίο ύλης.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Κυρίαρχο στοιχείο στη συμπεριφορά εκπαιδευτικών και μαθητών πρέπει να είναι
ο αλληλοσεβασμός. Η διαφορετικότητα που ορίζεται με βάση φυσικά, φυλετικά,
θρησκευτικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δεν αποτελεί στοιχείο διάκρισης
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Συμπεριφορές που μειώνουν ή
προσβάλλουν άλλο άτομο δεν είναι αποδεκτές. Συμπεριφορές επιθετικές ή
απειλητικές που εκφράζονται με λόγια ή πράξεις θεωρούνται απαράδεκτες και
υπόκεινται σε παιδαγωγικό έλεγχο.
2. Σε περίπτωση ρύπανσης του διδακτηρίου ή καταστροφών της σχολικής περιουσίας
από κάποιον μαθητή εκούσια, ο μαθητής υφίσταται τις συνέπειες της πράξης του
και υποχρεούται με οικογενειακή δαπάνη να αποκαταστήσει τη ζημιά.
3. Σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι
μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα
επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική
περίπτωση που μαθητής φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει
εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Η συμμόρφωση όλων με την
συγκεκριμένη οδηγία του Υπουργείου είναι απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου,την προστασία της υγείας των μαθητών μας, καθώς και την
προάσπιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρέκκλιση από τα
παραπάνω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου. Αν υπάρχει ανάγκη
επικοινωνίας με τους γονείς, θα δίνεται άδεια χρήσης των τηλεφώνων του σχολείου.
4. Οι μαθητές – τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο εφημερίδες, περιοδικά
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν πρόκειται για υλικό έρευνας στο πλαίσιο
εργασίας. Επίσης, απαγορεύεται η διανομή ή ανάρτηση διαφημιστικού υλικού και
άλλων εντύπων στο χώρο του σχολείου, εκτός αν πρόκειται για εθελοντική δράση
και έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή και άδεια από τη
Διεύθυνση.
5. Οι μαθητές –τριες δεν θα πρέπει να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα,
όπως κοσμήματα, ακριβά ρολόγια, ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ., καθώς και χρήματα
πέρα από τα απολύτως αναγκαία.
6. Το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά. Εκπαιδευτικοί, γονείς
και κηδεμόνες οφείλουμε να αποδοκιμάσουμε και να αποτρέψουμε αυτήν την
επιβλαβή και επικίνδυνη συνήθεια, η οποία συνήθως εδραιώνεται σε αυτήν την
ηλικία.
7. Η εμφάνιση των μαθητών – τριών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα,
απλότητα και ευπρέπεια. Στο σχολικό χώρο, σύμφωνα και με τον κανονισμό
λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, δεν επιτρέπονται ακρότητες ή
εκκεντρισμοί στην εμφάνιση των μαθητών (π.χ. εξεζητημένο κούρεμα ή χτένισμα,
βαμμένα μαλλιά και νύχια ή σκουλαρίκια για τα αγόρια, σορτς κ.λπ.)
8. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται υποχρεωτικά στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής πάντοτε με την κατάλληλη ένδυση (αθλητική φόρμα και αθλητικά
παπούτσια).

1. α. Ο μαθητής υποχρεούται να σέβεται και να τηρεί το ωράριο του καθημερινού
προγράμματος και να προσέρχεται εγκαίρως στην τάξη.

Μη έγκαιρη προσέλευση συνεπάγεται απομάκρυνση από την τάξη.

β. Δεν επιτρέπεται ο μαθητής να βγαίνει από την αίθουσα διδασκαλίας, όταν το
κουδούνι χτυπάει για αλλαγή διδακτικής ώρας.

2. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα
για κάθε μάθημα π.χ. βιβλία, τετράδια, γεωμετρικά όργανα, αθλητικές φόρμες
και παπούτσια και σύνεργα ζωγραφικής κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση και όταν
αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον
μαθητή από το μάθημά του με απουσία.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος του μαθητή στην τάξη με φαγητό ή ρόφημα. Η
διατήρηση της καθαριότητας της σχολικής τάξης είναι μέγιστη προτεραιότητα
των μαθητών  τριών.

4. Σε περίπτωση απουσίας του διδάσκοντος γίνεται αναπλήρωσή του από άλλον
εκπαιδευτικό. Κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης γίνονται επαναλήψεις,
εφαρμογές ή ασκήσεις στη διδακτέα ύλη.

5. Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα δεν επιτρέπεται η παραμονή των
μαθητών στην αίθουσα, εκτός αν έχει δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σοβαρών προβλημάτων υγείας μαθητή
– τριας.

6. Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές συσκευές του
σχολείου (Η/Υ, βιντεοπροτζέκτορες, τηλεοράσεις, εκτυπωτές , φωτοτυπικά,
κασετόφωνα κλπ), χωρίς την άδεια του καθηγητή του.

7. Στη βιβλιοθήκη, στο αμφιθέατρο, στα εργαστήρια φυσικής και χημείας, στο
εργαστήριο τεχνολογίας, στην αίθουσα πληροφορικής και καλλιτεχνικών και
ξένων γλωσσών οι μαθητές –τριες οφείλουν να εφαρμόζουν τους ειδικούς
κανονισμούς και να συμπεριφέρονται με την προσοχή που απαιτούν οι χώροι
αυτοί.

1. Στην πρωινή σύνταξη και προσευχή είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των
μαθητών – τριών. Την ώρα της προσευχής, η σοβαρότητα και ο σεβασμός
θεωρούνται αυτονόητα.

2. Ο αυλισμός των μαθητών -τριων στα διαλείμματα επιτρέπεται μόνο στον
προκαθορισμένο για την τάξη τους χώρο και όχι στους χώρους που
προορίζονται για μαθητές άλλων τάξεων.

3. Η διατήρηση των προαύλιων χώρων σε άριστη κατάσταση είναι καθήκον και
υποχρέωση όλων μας.

4. Υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στα διαλείμματα είναι οι εφημερεύοντες
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές – τριες αναφέρονται σε αυτούς για όποιο τυχόν
πρόβλημα ή ζήτημα προκύψει στη διάρκεια του διαλείμματος.

5. Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές –τριες δεν επιτρέπεται να περιφέρονται σε
χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η παραμονή (σχολικές αίθουσες,
σκάλες, κλειστούς αθλητικούς χώρους κτλ.).

6. Οι μαθητές –τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τους
συμμαθητές τους. (δεν επιτρέπονται βωμολοχίες, τσακωμοί, κακοπροαίρετα
πειράγματα, παρενόχληση συμμαθητών κ.α.).

7. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές –τριες να βγαίνουν από το σχολικό χώρο για
κανένα λόγο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση ή τους εφημερεύοντες
εκπαιδευτικούς.

8. Στο κυλικείο θα πρέπει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας.

Προέκταση του σχολικού χώρου αποτελεί το σχολικό λεωφορείο. Οφείλουμε να
συμμορφωνόμαστε απόλυτα στις προτροπές και υποδείξεις του οδηγού και της
συνοδού. Έτσι, οι μαθητές – τριες οφείλουν :

1. Να βρίσκονται έγκαιρα κάθε πρωί στο σημείο επιβίβασης (έξω από το σπίτι μας ή
όπου έχει καθορισθεί ως στάση επιβίβασης). Σε περίπτωση καθυστέρησης του
μαθητή –τριας το σχολικό θα αναγκάζεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο του
δρομολόγιο και ο μαθητής – τρια θα πρέπει να προσέλθει στο σχολείο με ιδιωτικό
μεταφορικό μέσο.

2. Να χρησιμοποιούν πάντοτε τις ζώνες ασφαλείας.

3. Να κάθονται υποχρεωτικά στη θέση που τους υποδεικνύει η συνοδός ή ο οδηγός.

4. Να μην θορυβούν για να μην παρενοχλούν τον οδηγό. Η ασφάλεια στη μετακίνησή
των μαθητών – τριών είναι ύψιστη προτεραιότητα.

5. Με το χτύπημα του κουδουνιού, χωρίς καθυστέρηση να κινούνται προς το σχολικό
τους αυτοκίνητο.

6. Να μην ζητούν άσκοπα αλλαγή δρομολογίων. Σε περίπτωση που ο γονέας επιθυμεί
ο μαθητής για μια συγκεκριμένη ημέρα και για σοβαρό λόγο να αλλάξει δρομολόγιο,
στέλνει με το μαθητή έγγραφη ενημέρωση και συνεννοείται με τη Διεύθυνση του
Σχολείου τηλεφωνικώς για τη διευθέτηση του αιτήματός τους.

7. Να εισέρχονται άμεσα στο διδακτήριο μετά την αποβίβασή τους από το σχολικό
λεωφορείο και να μην περιφέρονται άσκοπα στον αύλειο χώρο. Ομοίως, μετά την
έξοδό τους από το διδακτήριο, να επιβιβάζονται άμεσα στο σχολικό.

8. Να προσέχουν ιδιαίτερα τη συμπεριφορά τους στο σχολικό λεωφορείο κατά τη
διάρκεια του δρομολογίου. Ειδικότερα, οι μαθητές – τριες :

α. Να υπακούουν πρόθυμα στις υποδείξεις της συνοδού ή του οδηγού.

β. Να μην σηκώνονται για οποιονδήποτε λόγο από τη θέση τους.

γ. Να μην καταστρέφουν τα καθίσματα, τις ταπετσαρίες, τις ζώνες των σχολικών.
Εάν υπάρξει κακόβουλη φθορά η αποκατάσταση της ζημίας γίνεται από τον γονέα
του μαθητή.

δ. Να μιλούν χαμηλόφωνα με το διπλανό τους για να μην παρενοχλούν τον οδηγό
στην οδήγησή του.

ε. Να μην παρενοχλούν τους συμμαθητές τους.

στ. Να μην κάνουν χρήση κινητού, παρά μόνο αν είναι ανάγκη να επικοινωνήσουν
με τους γονείς τους.

Κάθε παράβαση των παραπάνω υπόκειται σε παιδαγωγικό έλεγχο από τη Διεύθυνση
του Σχολείου.

Επαναλαμβανόμενες παρεκκλίσεις του μαθητή – τριας από τους κανόνες μεταφοράς
τους, συνεπάγονται τον αποκλεισμό του μαθητή-τριας από τη μεταφορά του με
σχολικό λεωφορείο.

Οι σχολικοί περίπατοι και οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν συμπλήρωμα
της αγωγής των μαθητών – τριών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε
επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα
επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού, να
καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους και να ψυχαγωγηθούν.
Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Διδασκόντων επιλέγει προορισμούς με ιδιαίτερη
εκπαιδευτική αξία και προηγείται της επίσκεψης ενημέρωση των μαθητών – τριών
σχετικά με τον χώρο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η
απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών.
1. Οι μαθητές – τριες οφείλουν να προσκομίζουν εγκαίρως τις Υπεύθυνες
Δηλώσεις για συμμετοχή ή μη στους σχολικούς περιπάτους και στις
εκπαιδευτικές εκδρομές, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους
γονείς ή κηδεμόνες.
2. Η συμμετοχή των μαθητών –τριών στις εκδηλώσεις του σχολείου, όπως π.χ.
τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τις σχολικές γιορτές, τις επισκέψεις, τους
περιπάτους κλπ., όταν αυτές γίνονται εντός του ωρολογίου προγράμματος
είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
3. Στους χώρους όπου πραγματοποιούνται σχολικές επισκέψεις οι μαθητές –
τριες τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και της καλής συμπεριφοράς προς
όλους και σέβονται τους χώρους αυτούς. Η εμφάνισή τους και η συμπεριφορά
τους πρέπει να συνάδει με τη μαθητική τους ιδιότητα.
4. Η συμμετοχή στο σχολικό πρόγραμμα των μεγάλων εθνικών και
θρησκευτικών επετείων αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μας. Κρίνεται αναγκαία η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, ώστε να αντιληφθούν οι
μαθητές μας ότι η συμμετοχή στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις των
εθνικών επετείων είναι καθήκον.

Οι μαθητές – τριες δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ( π.χ. ασθένεια), η
αποχώρηση γίνεται πάντοτε με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, κατόπιν
γραπτού αιτήματος του γονέα, που υποβάλλεται έντυπα ή ηλεκτρονικά, και
συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Οι μαθητές –τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική
ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του σχολείου
και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που
έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου
και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.
Εφόσον οι παραπάνω κανόνες αποτελούν ένα « συμβόλαιο τιμής » ανάμεσα στα μέλη
της σχολικής κοινότητας, μας επιτρέπουν να προλαβαίνουμε τα παραπτώματα και
να μη φτάνουμε στο δυσάρεστο σημείο της επιβολής κάποιας ποινής.
Στις περιπτώσεις των μαθητών – τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο
Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:
α. Προφορική παρατήρηση
β. Επίπληξη
γ. Αποβολή μίας (1) ώρας από το μάθημα
δ. Αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας
ε. Αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών
στ.Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή ποινής θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο
οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής σε συνδυασμό και με τη συνολική στάση του και
συμπεριφορά του και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή την τιμωρία της πράξης και
όχι του παιδιού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αποτελούν σοβαρά παραπτώματα:
1. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής.
2. Η απουσία από μάθημα χωρίς την ενημέρωση της Διεύθυνσης ή του Καθηγητή.
3. Η έξοδος χωρίς άδεια από το σχολικό χώρο.
4. Η θρασεία, αναιδής ή προσβλητική συμπεριφορά είτε προφορική είτε γραπτή
προς μαθητή ή εκπαιδευτικό και οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του
σχολείου.
5. Η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιουδήποτε μέσου επεξεργασίας ήχου
και εικόνας εντός των σχολικών χώρων.
6. Η φωτογράφηση, μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση ή ανάρτηση στο διαδίκτυο
προσωπικών δεδομένων ατόμων της σχολικής κοινότητας χωρίς την έγκρισή
τους.
7. Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας και ρύπανσης του διδακτηρίου.
8. Η παράβαση των κανόνων συμπεριφοράς στα σχολικά λεωφορεία.
9. Η οικειοποίηση ξεχασμένων αντικειμένων ή χρημάτων.
10. Το κάπνισμα.
11. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών
κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, σχολικών περιπάτων και
εκδρομών.

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

Η στενή συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων με τους γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών – τριών για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των κοινών σκοπών
θεωρείται αναγκαία. Για το λόγο αυτό, το Σχολείο οργανώνει κάθε μήνα τακτική
συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων, καθώς και έκτακτες συναντήσεις προκειμένου
να ενημερώνονται οι γονείς για θέματα σχετικά με την αγωγή και την πρόοδο των
παιδιών τους.
Επιπλέον, οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να συναντήσουν τους
διδάσκοντες των τάξεων και να συζητήσουν μαζί τους σε ορισμένες ημέρες και ώρες
της εβδομάδας, οι οποίες γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της συνεργασίας του Σχολείου και της Οικογένειας
διατυπώνονται επισημάνσεις. Ειδικότερα, κάθε γονέας έχει την υποχρέωση:
1. Να προμηθεύεται άμεσα το υποστηρικτικό διδακτικό υλικό της τάξης που φοιτά
το παιδί του (τετράδια, βιβλία, φυλλάδια, άλλα υλικά).
2. Να ζητά αλλαγή δρομολογίων μόνο για σοβαρό λόγο και με έγγραφο σημείωμα.
3. Να φροντίζει για την έγκαιρη προετοιμασία του μαθητή το πρωί, ώστε να μην
καθυστερεί το δρομολόγιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα από ένα έως δύο
λεπτά το σχολικό θα φεύγει.
4. Να προσέρχεται την καθορισμένη ώρα στις τακτικές ενημερώσεις γονέων.
5. Να παραλαμβάνει ο ίδιος τους ελέγχους επίδοσης των μαθητών/τριών.
6. Να ενημερώνεται και να δηλώνει έγκαιρα τη συγκατάθεση του για συμμετοχή ή
μη του παιδιού του σε εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς και σε
ερωτηματολόγια που τυχόν θα του δοθούν για ερευνητικούς σκοπούς,
υπογράφοντας έντυπα δηλώσεων συμμετοχής. Στις δραστηριότητες αυτές
εμπίπτουν οι εκπαιδευτικές και μορφωτικές επισκέψεις, οι σχολικοί περίπατοι,
οι εκδρομές, τα βιωματικά προγράμματα, οι αθλητικές εκδηλώσεις και
συναντήσεις και η συμμετοχή σε σχολικές ομάδες για τουρνουά, μαθητικά
συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς εντός και εκτός της χώρας.

7. Να συμμετέχει πρόθυμα στις ομιλίες και ημερίδες που οργανώνονται με σκοπό
την ενημέρωση των γονέων για επίκαιρα θέματα.

8. Να τακτοποιεί έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις.

9. Να προσκομίζει στο σχολείο εγκαίρως δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για
τη φοίτηση του μαθητή –τριας (Ατομικό Δελτίο Υγείας, πιστοποιητικά γέννησης,
ιατρικές βεβαιώσεις κ.λπ.)

10. Να ενημερώνει τη Γραμματεία για οποιαδήποτε αλλαγή προσωπικών στοιχείων
(αλλαγή τηλεφώνου, διεύθυνσης κ.λπ).

11. Να παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ειδικούς συνεργάτες του Σχολείου
για την αντιμετώπιση δυσκολιών του παιδιού που οφείλονται σε
συναισθηματικούς ή μαθησιακούς ή οικογενειακούς λόγους.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όλες οι πληροφορίες (ακαδημαϊκές, προσωπικές και άλλες) που αφορούν στους
μαθητές, θεωρούνται από το σχολείο εμπιστευτικές και το σχολείο δεσμεύεται να
τις διαχειριστεί ως τέτοιες. Παρά ταύτα η Διοίκηση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό
του σχολείου διατηρούν το δικαίωμα να συζητούν/ αποκαλύπτουν δεδομένα μεταξύ
τους, δεσμευόμενοι οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις αυτές να διαφυλάξουν την
εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών. Μοναδικός σκοπός της
ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τους μαθητές – τριες είναι η
αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν, αλλά και η γενικότερη
στήριξη των μαθητών. Πληροφορίες και δεδομένα των μαθητών θα δίνονται σε
τρίτους εκτός σχολείου (ειδικούς συνεργάτες, ιατρούς κ.λπ.) κατ’ εξαίρεση και
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία « Περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων» και ιδίως τον «Γενικό Κανονισμό για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων» [ Γ.Κ.Π.Δ. 679/2016 (Ε.Ε.)].
Οι γονείς με την εγγραφή του μαθητή ή με τη συμπλήρωση της Δήλωσης
Συνέχισης Φοίτησης, καλούνται να υπογράψουν Δήλωση Συναίνεσης για χρήση και
προβολή υλικού από τη σχολική ζωή. Έργα του παιδιού τους ( σε έντυπη, ηχητική,
οπτική ή σε μορφή video) μπορούν να προβάλλονται σε προωθητικό ή άλλο υλικό
προβολής του σχολείου (ψηφιακό ή αναλογικό έντυπο ή ηλεκτρονικό). Επίσης, η
συμμετοχή μαθητών/τριών σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς, σε εξετάσεις διπλωμάτων
Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και σε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις ανακοινώνονται στη σχολική κοινότητα με έντυπο ή ηλεκτρονικό
τρόπο.

Οι γονείς με την εγγραφή του μαθητή ή με τη συμπλήρωση της Δήλωσης
Συνέχισης Φοίτησης, καλούνται να υπογράψουν Δήλωση Συναίνεσης για χρήση και
προβολή υλικού από τη σχολική ζωή. Έργα του παιδιού τους ( σε έντυπη, ηχητική,
οπτική ή σε μορφή video) μπορούν να προβάλλονται σε προωθητικό ή άλλο υλικό
προβολής του σχολείου (ψηφιακό ή αναλογικό έντυπο ή ηλεκτρονικό). Επίσης, η
συμμετοχή μαθητών/τριών σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς, σε εξετάσεις διπλωμάτων
Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, καθώς και σε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις ανακοινώνονται στη σχολική κοινότητα με έντυπο ή ηλεκτρονικό
τρόπο.
Η Δήλωση Συναίνεσης είναι προαιρετική και οι γονείς δικαιούνται να αρνηθούν.
Πνευματικά δικαιώματα έργων μαθητών
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει, να φωτογραφήσει, να
δημοσιεύσει και να προβάλλει καλλιτεχνικά/μουσικά/ λογοτεχνικά ή άλλα έργα που
οι μαθητές θα δημιουργήσουν στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων.
Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς τα έργα επιστρέφονται στους μαθητές – τριες.