Γαλλικά - Γερμανικά

Από την Γ' δημοτικού διδάσκεται κατ' επιλογή η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα 3 φορές εβδομαδιαίως. Στόχος της δεύτερης ξένης γλώσσας είναι η εξοικείωση των μαθητών μας με τη γλώσσα και η απόκτηση γλωσσικού οπλισμού για τη βασική επικοινωνία. Παράλληλα οι μαθητές μας προετοιμάζονται για την συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας, η οποία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο Γυμνάσιο - Λύκειο με την απόκτηση των βασικών πτυχίων CDELF στα Γαλλικά και MIDDELSTUFE στα Γερμανικά.