Τμήμα προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης για τους μαθητές του Γυμνασίου μας

Στο τμήμα του προγραμματισμού και της αλγοριθμικής σκέψης δίνεται η δυνατότητα ενεργής συμμετοχής τους στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται, μαθαίνοντας προγραμματισμό μέσω του μικροελεγκτή Arduino Uno.Η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνει με χρήση του λογισμικού προσομοίωσης Tinkercad . Το πρόγραμμα προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα σχεδιασμού εικονικών κυκλωμάτων όπως ακριβώς ένα πραγματικό κύκλωμα. Διαθέτει πεδίο ανάπτυξης κώδικα και άμεσης εφαρμογής του μέσω προσομοίωσης, χωρίς να απαιτείται ή χρήση εξοπλισμού. Ο προγραμματισμός γίνεται με γλώσσα Wiring C που αποτελεί μία δομή της γλώσσας C++. Τα μαθήματα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα για κάθε τάξη του Γυμνασίου σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο της κάθε τάξης.