Ξένες Γλώσσες Γενικά

ΓΕΝΙΚΑ

Στη σημερινή Ευρώπη, στην Ευρώπη της επικοινωνίας, στην Ευρώπη του έντονου ανταγωνισμού αλλά και των ειδικών απαιτήσεων, ένα σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να ανοίγει συνεχώς τα “παράθυρα” των μαθητών του στην πληροφόρηση, στη γνώση, στη μάθηση.
Στα Εκπαιδευτήρια “Νέα Παιδεία” έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση που προσφέρουμε στους μαθητές μας, προσαρμόζοντάς την κάθε φορά στις απαιτήσεις των καιρών. Θεωρούμε τη γνώση των ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πολιτισμών ως βασικό όρο επαγγελματικής και επιστημονικής επιτυχίας, όρο προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Τα νέα μέτρα για την Παιδεία απαιτούν την ανάλογη προσαρμογή στο σχολικό μας πρόγραμμα, ώστε οι μαθητές μας να έχουν τη δυνατότητα μέχρι τη Α’ Λυκείου να αποκτήσουν τα βασικά τους διπλώματα και από την Β’ Λυκείου να είναι απερίσπαστοι στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους, ακαδημαϊκή και Επαγγελματική.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ έχουν θέσει σαν μια από τις προτεραιότητες τους, τη συστηματική εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Για το λόγο αυτό, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο, ενώ η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική από την Γ΄Δημοτικού. Στην Α’ Γυμνασίου εισάγεται στο πρόγραμμα σπούδων και η Ισπανική γλώσσα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την επικοινωνιακή προσέγγιση έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν σταδιακά στην απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ουσιαστική χρήση της γλώσσας και όχι απλά την αποστήθιση κανόνων και λεξιλογίων.

Παράλληλα οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται συστηματικά και συμμετέχουν με σχεδόν καθολικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Cambridge και Michigan.

Στο Νηπιαγωγείο και την Α’ δημοτικού το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα μέσα από βιωματική προσέγγιση, τραγούδι, χορό, θεατρικό παιχνίδι ή παραμύθια. Στόχος μας είναι οι μαθητές/τριες να θεωρήσουν την Αγγλική γλώσσα μέσο έκφρασης με ποικίλους τρόπους. Η διδασκαλία γίνεται από Αγγλίδες καθηγήτριες έμπειρες στη συγκεκριμένη μεθολογία.

Στις τάξεις Β’ και Γ’ (Α’ και Β’ junior) στο πρόγραμμα προστίθεται συστηματική εξάσκηση των παιδιών στη γραφή και ανάγνωση και γνωριμία τους με βασικές έννοιες Γραμματικής και κατανόησης απλών κειμένων.

Έτσι δημιουργούνται οι απαραίτητες βάσεις ώστε τα παιδιά να περάσουν στις επόμενες τάξεις, 

με συστηματική διδασκαλία περισσότερο σύνθετων δομών της Γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 ώρα την εβδομάδα επιπλέον ακουστική και προφορική εξάσκηση από Αγγλίδα καθηγήτρια.

Βασικοί άξονες του προγράμματος σπουδών μας είναι :

– οι καινούργιες γνώσεις να εμπεδώνονται μέσα στην τάξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία πλήθος εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, κάρτες, πόστερ, slides, χάρτες κ.α.) που θα βοηθήσουν τα παιδιά να συνδέσουν το ακουστικό με το οπτικό ερέθισμα στη μνήμη τους.

– Στη συνέχεια γίνεται παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από ομαδικές δραστηριότητες (activities)

– Δημιουργία αρχείου εποπτικού υλικού : Το κάθε μάθημα συνοδεύεται από φάκελο με εποπτικό υλικό που στόχο έχει την καλύτερη εμπέδωση αλλά και τον εμπλουτισμό του μαθήματος με τα μέσα εκείνα που το κάνουν μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση.

– Επαναληπτικά φυλλάδια του σχολείου που έχουν σχεδιασθεί μετά από προσεκτική παρατήρηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συνήθως οι μαθητές/τριες έτσι ώστε να προσφέρουν συστηματική εξάσκηση στις διδασκόμενες γνώσεις.

– Συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα (μαθήματος, κεφαλαίου και τριμήνου) που εξοικειώνουν τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις

– Οργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και θεατρικών δρώμενων όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να φτιάξουν τις δικές τους εργασίες (projects), περιοδικά, τραγούδια και να λάβουν μέρος σε θεατρικές παραστάσεις

στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους, ακαδημαϊκή και Επαγγελματική.

Πιο συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο οι μαθητές μας χωρίζονται σε τμήματα- επίπεδα, αφού έχει ληφθεί υπ’ όψη τόσο η επίδοσή τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, όσο και ένα κατατακτήριο τεστ το οποίο γράφουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία τα παιδιά φοιτούν στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ή στην αρχή της σχολικής χρονιάς κατά την οποία θα φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου. Σκοπός αυτού του σταθμισμένου τεστ είναι να έχουμε μια ακριβή και εμπεριστατωμένη εικόνα για το επίπεδο της γλώσσας που οι μαθητές και μαθήτριες έχουν κατακτήσει μέχρι τη στιγμή που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο  Γυμνάσιο. Ο χωρισμός σε επίπεδα γίνεται έτσι ώστε να  επιτευχθεί η βέλτιστη ομοιογένεια αναφορικά με τις δεξιότητες και τις ανάγκες των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε στοχευμένα στις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή και μαθήτριας επιτυγχάνοντας τελικά να μη χρειάζεται εξωσχολική ενίσχυση. Έτσι, ένας αριθμός μαθητών ήδη στο τέλος της Α’ Γυμνασίου και οι περισσότεροι μαθητές στο τέλος της Β’ Γυμνασίου είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Β2 (Michigan ECCE ή Cambridge FCE), ενώ στο τέλος της Γ’ Γυμνασίου ή της Α’ Λυκείου αρκετοί μαθητές έχουν καλύψει την απαιτούμενη ύλη για να προχωρήσουν στη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του C2 ( Michigan ECPE). Στις επόμενες τάξεις του Λυκείου, οι μαθητές παρακολουθούν κύκλους μαθημάτων που είναι δομημένοι πάνω στη φιλοσοφία της μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learning) χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα σαν «εργαλείο» για να παράξουν και να κατανοήσουν γραπτό και προφορικό λόγο για θέματα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή οικονομικά, στα οποία εμβαθύνουν συνήθως με τη χρήση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να διατηρήσουν την επαφή με την αγγλική γλώσσα αλλά και να διευρύνουν γνωστικά τους ορίζοντές τους ασχολούμενοι με θέματα που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας.

Αγγλικά

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», οι Ξένες Γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.
Καθημερινά διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα και ως β’ ξένη γλώσσα η Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική (κατ’ επιλογή), από έμπειρους καθηγητές ξένων γλωσσών. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών, η πλούσια βιβλιοθήκη, το γλωσσικό εργαστήρι με τα οπτικοακουστικά σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (Audio-visual), παρέχουν στους μαθητές μας τη δυνατότητα για μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
Οι μαθητές μας με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας, τα ενισχυτικά ολιγομελή τμήματα (ανάλογα με το επίπεδό τους) και τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας, στο διάστημα των σπουδών τους αποκτούν όλα τους τα πτυχία, σε όλες τις ξένες γλώσσες, στον χώρο του σχολείου, χωρίς ανάγκη για περαιτέρω βοήθεια.
Στις θερινές διακοπές οργανώνουμε groups μαθητών μας, τα οποία στέλνουμε σε ειδικά κολλέγια της Αγγλίας και της Γαλλίας για εξάσκηση στη γλώσσα.
Τα Εκπαιδευτήριά μας από το έτος 2009 εισάγουν τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας (κατ’ επιλογή) από την Γ’ Δημοτικού, ενώ από το 2014-2015 έχουμε εισάγει τη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των Μαθητικών Ομίλων, όπου μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά όσοι μαθητές θέλουν.
Οι μαθητές μας εξελίσσονται, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν τις Ξένες Γλώσσες ως ένα χρηστικό εργαλείο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, τόσο στη σχολική ζωή όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο.
Το σχολείο επιδιώκει την πλήρη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και πάντα μέσα στο διδακτικό ωράριο του πρωινού προγράμματος, ώστε να μη χρειάζονται καθόλου εξωσχολικά μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές, μέσα από τις διδακτικές ώρες του σχολικού προγράμματος, κατακτούν τα απαραίτητα διπλώματα.
Επιπλέον, ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι, το ανανεωμένο διδακτικό υλικό, καθώς και η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικού πίνακα διασφαλίζουν την άριστη εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών.
Επίσης, από τη Δ’ Δημοτικού οι μαθητές ομαδοποιούνται ανάλογα με το μαθησιακό τους επίπεδο στις Ξένες Γλώσσες, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ποιοτικό και αποτελεσματικό.
Η εκμάθηση των Αγγλικών ξεκινάει από το Προνήπιο και από τη Γ’ Δημοτικού για τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Η διδασκαλία γίνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών βασίζεται στη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας, την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση και τις νέες εναλλακτικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκτεθούν σε ξενόγλωσσα περιβάλλοντα.
Έχουν συσταθεί αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και ιταλόφωνα παιδικά βιωματικά εργαστήρια για τους μικρούς μαθητές και εξειδικευμένα τμήματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών για τους μεγαλύτερους.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την επικοινωνιακή προσέγγιση, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν σταδιακά στην απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ουσιαστική χρήση της γλώσσας και όχι απλά την αποστήθιση κανόνων και λεξιλογίου.
Παράλληλα, οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται συστηματικά και συμμετέχουν με σχεδόν καθολικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Cambridge και Michigan.

Στο Γυμνάσιο – Λύκειο όλοι οι μαθητές μας, χωρίζονται σε επίπεδα με μικρές ομάδες μαθητών που έχουν την ίδια γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι νέοι μαθητές για να καταταγούν στο επίπεδο που ανταποκρίνεται στο βαθμό γνώσεις της αγγλικής γλώσσας αξιολογούνται γράφοντας ένα τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έτσι στην Α’ γυμνασίου λειτουργούν τρία διαφορετικά τμήματα:

Pre – Lower
Intermediate
Pre – Intermediate
ώστε οι μαθητές που θια επιτύχουν στις εξετάσεις PET να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Lower ( ECCΕ ή FCE) στη Β΄ Γυμνασίου. Με αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορούν οι μαθητές μας να πάρουν το πτυχίο Proficiency στην Α΄ Λυκείου χωρίς να χρειάζεται καμμία εξωσχολική ενίσχυση. Με την καθημερινή διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη μεθοδολογία διδασκαλίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικά tests, ομαδικές ή ατομικές εργασίες) κατοχυρώνουμε την ευχέρεια χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγο, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη και διευρύνουμε τις γνώσεις των μαθητών μας. Παράλληλα τους προετοιμάζουμε συστηματικά για την απόκτηση των πτυχίων
Cambridge και Michigan, όπως καταδεικύεται από τα καθολικά ποσοστά επιτυχίας των προηγούμενων χρόνων.
Επίσης, στις θερινές διακοπές (Ιούνιος – Ιούλιος) οργανώνουμε groups μαθητών μας τα οποία στέλνουμε σε κολέγια της Αγγλίας όπου και παρακολουθούν δεκαπενθήμερα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα με σκοπό την εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας στο φυσικό της περιβάλλον.

Από την Ε’ δημοτικού τα παιδιά μας εντάσσονται σε διαφορετικά τμήματα-επίπεδα έτσι ώστε να προχωρούν μα βάση τον προσωπικό τους ρυθμό κάτι που ενισχύει την ομοιογένεια στην τάξη και επομένως διευκολύνει την επίτευξη των παιδαγωγικών μας στόχων.

Ο σχηματισμός των τμημάτων γίνεται μα βάση την επίδοση των μαθητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και το μέσο όρο των γραπτών τους, όπως επίσης και από το test αξιολόγησης στο τέλος της χρονιάς.

Αν κάποιος μαθητής/τρια έκφραση την επιθυμία ν’ αλλάξει επίπεδο, μπορεί να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να εξετασθεί εκ νέου στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων ακολουθώντας τις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

Έτσι μπορεί στην Β’ γυμνασίου να λειτουργούν 2 ή 3 διαφορετικά τμήματα Αγγλικής γλώσσας εκ των οποίων το ένα να συμμετάσχει στις εξετάσεις FCE ή ECCE.

Οι μαθητές/τριες που θα αποκτήσουν αυτό το δίπλωμα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Proficiency ( Cambridge ή Michigan) στην Α’ Λυκείου.

Δεδομένων των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της σύγχρονης Ευρωπαϊκής κοινωνίας σε όλους τους τομείς, βασικός στόχος των Εκπαιδευτηρίων μας είναι η διαρκής βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών μας στην Αγγλική γλώσσα, η κατάκτηση της οποίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για το μέλλον τους και πιστοποιείται από τα αντίστοιχα πτυχία γλωσσομάθειας.

Για να είναι δυνατή η συστηματική και οργανωμένη εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, οι εκπαιδευτικοί των Αγγλικών επιλέγουν βιβλιογραφία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε επιπέδου και αξιοποιούν σε καθημερινή βάση το διαδραστικό πίνακα και οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργείται με βάση τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες και στόχο έχει να καταστήσει την ύλη πιο εύληπτη και το μάθημα πιο διαδραστικό. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως το εκπαιδευτικό προσωπικό μας παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια κι ενημερώνεται διαρκώς για καινούργιους τίτλους βιβλίων, καθώς και για όποιο νέο σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό κυκλοφορήσει, αφού η επικοινωνία με εκπροσώπους των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων είναι συχνή.

Αναφορικά με την απόκτηση τίτλων σπουδών, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Β1 (Michigan BCCE ή Cambridge PET), B2 (Michigan ECCE ή Cambridge FCE) και C2 (Michigan ECPE) και να παρακολουθήσουν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα εκτός του ωρολογίου προγράμματός τους. Τέλος, οι μαθητές μας μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διάφορες βιωματικές δράσεις και εκπόνηση- παρουσίαση ομαδικών εργασιών (projects), σε διεθνείς κι ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών), σε εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αγγλία κ.ά.

 

Γερμανικά

Τα Γερμανικά μιλούνται από πάνω από 80 εκ. ανθρώπους στην Ευρώπη και ως εκ τούτου αποτελούν μια σωστή επιλογή για εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας. Προσφέρουν ένα εφόδιο για υψηλού επιπέδου σπουδές, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, και αναμφισβήτητη είναι η σημασία τους στην οικονομία και σε μια πληθώρα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Από τη Γ’ Δημοτικού, όταν και ξεκινάει η εκμάθηση της Β’ Ξένης Γλώσσας στο διευρυμένο πρόγραμμα του σχολείο μας, έχουμε ως σκοπό να βοηθήσουμε τους μαθητές μας ν’ αποκτήσουν σωστή και συνειδητοποιημένη γνώση της γερμανικής γλώσσας με προσεκτικά επιλεγμένο διδακτικό υλικό και με γνώμονα τις σύγχρονες παιδαγωγικές μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις ν’ αγαπήσουν την γλώσσα και την κουλτούρα που την συνοδεύει.

Ήδη από το Δημοτικό οι μαθητές μας λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις για την πρώτη πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 και στο γυμνάσιο οι εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα έως και Β2. Στο λύκειο όσοι το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν και για τις τελευταίες δύο πιστοποιήσεις C1 και C2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσομάθειας. Για την συμμετοχή των μαθητών μας στις εξετάσεις πιστοποίησης της Γερμανικής Γλώσσας και την εξάσκηση τους σε όλες τις γλωσσικές  δεξιότητες  υπάρχει και ετήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για κάθε επίπεδο.

Οι φορείς που διεξάγουν τις ανωτέρω εξετάσεις είναι το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe και ο Αυστριακός Οργανισμός Εξετάσεων ÖSD, ο οποίος διενεργεί εξετάσεις υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας.

Γαλλικά

Στα εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία η διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας αρχίζει στη Γ’ δημοτικού με δύο ώρες εβδομαδιαίως, με ένα μάθημα βιωματικό-διαδραστικό και οπτικοακουστικό υλικό κατάλληλο για την ηλικία και τις ανάγκες των μικρών μας μαθητών. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και εξοικείωσή τους με το λεξιλόγιο, τη γαλλική κουλτούρα και παράδοση μέσα από παιχνίδια, video, δραματοποίηση,  τραγούδια και βιβλία που αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους στον γραπτό και προφορικό λόγο. Στην Ε’ δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται σε 3 και στη Στ’ δημοτικού σε 4 ώρες εβδομαδιαίως, δίνοντας στους μαθητές μας τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις για το δίπλωμα Delf A1.

   Στο γυμνάσιο οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα-επίπεδα έπειτα από γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση ομοιογενών τμημάτων αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις Delf A2 στο τέλος της Α’ γυμνασίου (τμήμα προχωρημένων) ή τον Δεκέμβρη της Β’ γυμνασίου. Στόχος όλων των τμημάτων είναι η απόκτηση του διπλώματος  Delf B1 στη Γ΄ γυμνασίου και η απόκτηση του διπλώματος Delf B2 στην Α’ Λυκείου, Dalf C1-C2 στη Β’-Γ’ Λυκείου για όσους το επιθυμούν. Οι νέοι μαθητές γυμνασίου που συμμετέχουν σε αρχάριο τμήμα προετοιμάζονται για το δίπλωμα Delf A1 στη Β’ Γυμνασίου και για το Delf Α2 στη Γ’ γυμνασίου.

   Η κατάκτηση γνώσεων επιτυγχάνεται μέσα από γραπτές εργασίες, επαναληπτικές ασκήσεις,  ενισχυτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης, χρήση διαδραστικού πίνακα, περιοδικών και video,  επιφέροντας τη διαρκή βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Με τη βοήθεια των καταρτισμένων καθηγητών που φροντίζουν να επιμορφώνονται διαρκώς με σεμινάρια και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον χώρο των εξετάσεων διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της γαλλικής γλώσσας (DELF). Το σχολείο μας αποτελεί επίσημο συνεργάτη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και έχει αποτελέσει εξεταστικό κέντρο για τα διπλώματα Sorbonne B1-B2, C1-C2.

Κινέζικα

 

Από το σχολικό έτος 2014-2015 τα εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία»,έχουν εισάγει την διδασκαλία της Κινέζικης γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ομίλων και μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά όσοι μαθητές θέλουν.

Ισπανικά

Η Ισπανική γλώσσα ξεκινάει να διδάσκεται στη Α’ Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (MCER) για τις ξένες γλώσσες (επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2),  και παράλληλα υπάρχει στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στοχεύουν στα διάφορα διπλώματα/επίπεδα του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Βασικός στόχος του τμήματος Ισπανικών είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες του τελειώνοντας το Σχολείο να κατέχουν την Ισπανική γλώσσα τόσο σε γνωστικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα γίνεται με βάση τις νέες μεθόδους της επικοινωνιακής διδασκαλίας, δίχως όμως να απορρίπτονται και στοιχεία από την παραδοσιακή διδασκαλία.

Σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των Ισπανικών διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες. Καθημερινό εργαλείο που συμβάλλει αποτελεσματικά στη διδασκαλία είναι ο διαδραστικός πίνακας. Σημαντικό κομμάτι του μαθήματος είναι και το ατομικό portfolio με τις εργασίες κάθε σχολικής χρονιάς.  

Το παιχνίδι και η μουσική επίσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος γίνονται τακτικά επισκέψεις σε χώρους κι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον ισπανόφωνο πολιτισμό

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στο  Γυμνάσιο το μάθημα προσφέρεται  4 ώρες εβδομαδιαίως στην Α΄ Γυμνασίου, 4 ώρες στην Β΄ Γυμνασίου με σκοπό την απόκτηση του διπλώματος  DELE Α1 (escolar) και στη  Γ΄ Γυμνασίου 4 ώρες με σκοπό την απόκτηση του διπλώματος  DELE A2/B1.

ΛΥΚΕΙΟ

Στην Α΄ Λυκείου τα Ισπανικά είναι 3ωρο μάθημα που προσφέρεται από το Σχολείο με σκοπό την απόκτηση του διπλώματος B1/B2 ΚΠΓ.   

Ιταλικά

Τα εκπαιδευτήριά μας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της γλωσσομάθειας και της πολυγλωσσίας ενισχύουν την ξενόγλωσση εκπαίδευση εισάγοντας τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στο Διευρυμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου από την Γ’ Δημοτικού.

Η προσέγγιση της Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας με τον Ιταλικό πολιτισμό και το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει τους μαθητές με ολοκληρωμένο τρόπο τόσο στην απόκτηση επικοινωνιακής ευχέρειας όσο και στην απόκτηση διπλωμάτων. Εφαρμόζονται σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις βιωματικής και επικοινωνιακής μάθησης,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και ακολουθείται ένα άρτια οργανωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας με χρήση διαδραστικού πίνακα και νέων τεχνολογιών.

Η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας ξεκινά στην Γ’ Δημοτικού με 3 ώρες την εβδομάδα οι οποίες αυξάνονται ανά έτος. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται στις ιδιαίτερες και πολλαπλές ικανότητες νόησης και μάθησης που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Στην ΣΤ’ δημοτικού οι μαθητές φτάνουν στο επίπεδο Α1, λαμβάνοντας μέρος σε εξετάσεις για την πρώτη πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Η μεθοδική προσέγγιση της Ιταλικής γλώσσας από την Γ’ δημοτικού σε συνδυασμό με τον ομοιογενή ρυθμό μάθησης σε όλες τις τάξεις που ακολουθούν και την εμπέδωση των νέων γνώσεων μέσα από γραπτές εργασίες, επαναλήψεις και ενισχυτικά μαθήματα, στις μεγαλύτερες τάξεις επιφέρουν την πιστοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στα ανώτερα επίπεδα.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις CELI A2 και Β1 dell’ Università per Stranieri di Perugia που διεξάγονται στο Ιταλικό  Ινστιτούτο Αθηνών. Στο Λύκειο δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων επιπέδου Β2 και Γ1-Γ2 για όσους το επιθυμούν. Για τη συμμετοχή στα επίσημα διπλώματα Ιταλικής γλώσσας υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα ενισχυτικών μαθημάτων προετοιμασίας ανά επίπεδο όπου καλλιεργούνται ολοκληρωμένα και συστηματικά οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: ακουστική,  γραπτή κατανόηση, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Επιτυχίες Ξένων Γλωσσών